O naszej firmie
2016-09-05
  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. została utworzona w wyniku przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XXIV/180/09 z 27 stycznia 2009 roku i Uchwały Nr XXV/187/09 z 24 marca 2009 roku.

Akt notarialny - "Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" został podpisany 17.02.2009r.

Dnia 30.03.2009r. został podpisany "Aneks do Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".

Dnia 30.03.2009r. została również podpisana w formie aktu notarialnego "Umowa przeniesienia własności nieruchomości".

W dniu 16.04.2009r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000327950.

Aktualna na dzień 14.03.2016 lista Wspólników Spółki:

- Gmina Siedlec 17 494 udziałów po 1 000,00 zł każdy.

 

Organy Spółki

1. Zgromadzenie wspólników - Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński

2. Rada Nadzorcza: Marcin Badura, Mariusz Silski, Edward Strzelecki

3. Zarząd Spółki - jednoosobowy w osobie Prezesa Zakładu.

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu Andrzej Rogozinski.

 

Zakres działalności ZEUK Sp. z o.o.

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- zbieranie odpadów,

- gospodarka odpadami,

- transport drogowy towarów,

- roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych,

- wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

 

Produkcja i usługi

Działalność podstawową Spółki stanowią:

- zaopatrzenie w wodę,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,

- wywóz nieczystości stałych,

- wywóz nieczystości płynnych.

 

Zaopatrzenie w wodę

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. zaopatruje w wodę 26 miejscowości w Gminie Siedlec z ujęć własnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Siedlec, Kopanica, Wielka Wieś, Godziszewo i Tuchorza.

Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZEUK Sp. z o.o. wynosi 150,3 km a liczba przyłączy wynosi 3758 szt.

 

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Skanalizowane całkowicie są miejscowości: Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Jażyniec, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice oraz częściowo Grójec Mały, Grójec Wielki i Zakrzewo. Ścieki oczyszczane są na oczyszczalniach w Tuchorzy i Zakrzewie. Dodatkowo ZEUK Sp. z o.o. administruje oczyszczalnią przydomową w miejscowości Karna oraz oczyszczalnią ścieków należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chobienicach.

W 2015 roku zamknięto oczyszczalnię ścieków w Siedlcu. Ścieki z Jażyńca, Żodynia, Siedlca, Wojciechowa, Nieborzy, Grójca Małego i Wielkiego kierowane są do oczyszczalni Berzyna (PGK Wolsztyn).

Łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,0 km a liczba przykanalików - 2054 szt.

Na sieci kanalizacyjnej pracuje łącznie ponad 50 przepompowni ścieków. Łączna ilość oczyszczonych  ścieków z kanalizacji w 2015r. wyniosła 199,2 tyś m3

 

Wywóz nieczystości stałych


Wywozem nieczystości stałych objętych jest 100% mieszkańców Gminy Siedlec. Wywozy nieczystości stałych odbywają się na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Międzygminnym "ORBA".

 

Wywóz nieczystości płynnych

ZEUK Sp. z o.o. zapewni na żądanie wywóz nieczystości płynnych z terenu całej Gminy Siedlec. Wywóz odbywa się na telefoniczne zlecenie .

 

Zatrudnienie

W momencie powstania Spółka zatrudniała 27 osób. Na dzień 31.12.2015 stan zatrudnienia wyniósł 34 osoby.

 

Inwestycje

Spółka realizowała inwestycje ze środków własnych powstałych w wyniku amortyzacji środków trwałych.

Spółka zgodnie z umową z WFOŚiFW zakończyła inwestycję pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra" zadanie realizowane było ze środków z Funduszu Spójności, Gminy Siedlec oraz własnych
<- powrót
Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Zbąszyńska 15
64-212 Siedlec

tel/fax 068 384 80 80
e-mail: zeuk@siedlec.pl
 liczba odwiedzin: 599677      online: 2