Siedlec: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice.
Numer ogłoszenia: 154570 - 2011; data zamieszczenia: 13.06.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 85258 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec, woj. wielkopolskie, tel. 68 384 80 80, faks 68 384 80 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o.o. z jednoosobowym udziałem jednostki samorządu terytorialnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo oraz zakończenie I etapu budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Chobienice. Zakres zamówienia obejmuje: budowę 479 m sieci wodociągowej w m. Wojciechowo oraz budowę tłoczni ścieków P1 w m. Chobienice..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.24.10-9, 45.22.24.23-3, 45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.06.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 369278,47 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ