ZEUK

Witamy

2016-09-05
Witamy na oficjalnej stronie Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu
 
 
 

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu podpisał w dniu 06.08.2019r.
Umowę o dofinansowanie Projektu pt.
„Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec”
nr RPWP.04.03.01-30-0008/18-00
w ramach:
Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”
Działania 4.3. „Gospodarka wodno – ściekowa”
Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Projekt obejmuje realizacje budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z kolektorami tłocznymi umożliwiającymi doprowadzenie ścieków do Siedlca, skąd następnie istniejącym systemem kanalizacji tłocznej ścieki dopłyną do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej w Komorowie.  
Rzeczowa realizacja Projektu obejmuje lata 2018-2021, obecnie trwają prace związane z budową przyłączy kanalizacyjnych poszczególnych nieruchomości do nowo wybudowanej sieci.
Całkowita wartość Projektu na dzień podpisania umowy wynosi 18 711 598,09 zł
Przyznane dofinansowanie na dzień podpisania umowy wynosi 9 577 346,52 zł i nie stanowi więcej niż 63,75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych Projektu.

 

 

logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969419      online: 1