Dzisiaj jest 19-07-2024
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  O SPÓŁCE
  PROJEKTY REALIZOWANE

   Strona:  1  

  Kolejna inwestycja realizowana ze środków PROW

  prow_(1652438429).jpg

  W dniu 12.05.2022 r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: „Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś”.
  Wykonawcą zdania jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBINEX z Wolsztyna.
  Wartość robót,  zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 2.275.249,71 zł brutto. Termin zakończenia robót nastąpi do 31.10.2022 r.
  Budowa w przedmiotowej miejscowości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przyczyni się do podniesienia poziomu wyposażenia Gminy Siedlec w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej, ograniczenia skażenia wód gruntowych i powierzchniowych, a także poprawy standardu życia ludzi.
  Inwestycja realizowana jest w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” z użyciem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
   

   

  Zakończenie realizacji projektu

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu zakończył realizację Projektu pn.:
  „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec”
  Projekt nr RPWP.04.03.01-30-0008/18-00
  Realizowanego w ramach:
  Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”
  Działania 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa”
  Poddziałania 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa”
  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
  W ramach przedsięwzięcia skanalizowano miejscowości Belęcin, Reklin oraz Reklinek wraz z połączeniem tranzytowym do miejscowości Siedlec. Wybudowano 2 szt. tłoczni ścieków, 6 szt. przepompowni ścieków,  20,86 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej, 237 szt. przykanalików o łącznej długości 1,52 km.
  Wartość Projektu wynosi 14 680 159,62 zł
  Wartość dofinansowania: 7 468 672,39 zł
  Celem Projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez budowę na terenie Gminy Siedlec systemu sieci kanalizacji sanitarnej.
  Obecnie trwa sukcesywne podłączanie mieszkańców do nowowybudowanej sieci.

   

   

  Inwestycje realizowane ze środków POIŚ

  Ciąg dalszy inwestycji realizowanych ze środków PROW...

  prow_(1650537215).jpg

  W dniu 17.05.2021r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn. Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Wielka Wieś w ramach operacji „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny”.
  Wykonawcą zadania jest firma „FUNAM” Spółka z o.o. z Wrocławia.
  Termin realizacji inwestycji wynosi 5 miesięcy od momenty podpisania umowy. Wartość robót brutto zgodnie z ofertą została oszacowana na kwotę 1 287 990,80 zł.
  Inwestycja przyczyni się do poprawy standardu życia ludzi poprzez doprowadzanie nieprzerwalnie, szczególnie w okresach suszy, wody pod odpowiednim ciśnieniem i w odpowiedniej jakości i ilości.

   

  Podpisanie umowy na dofinansowanie zadania: Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny

  prow_(1650537477).jpg

  W dniu 02.07.2020 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu miała miejsce bardzo ważna uroczystość. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Krzysztof Grabowski przyjął Zarząd ZEUK Sp. z o.o. w Siedlcu w celu podpisania umowy na dofinansowanie zadania: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w m. Wielka Wieś wraz z budową sieci wodociągowej w m. Kiełpiny” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa.”

  Wartość całego zadania to kwota ponad 4 mln złotych a wysokość dofinansowania wynosi 1.999.251 złotych.

  Projekt realizowany będzie etapami. W roku bieżącym trwa budowa sieci wodociągowej w m. Kiełpiny. W 2021 roku zostanie przebudowana stacja uzdatniania wody w Wielkiej Wsi co poprawi jakość dostarczanej wody dla mieszkańców Wielkiej Wsi, Wąchabna, Małej Wsi, Kopanicy i Jaromierza. W latach 2022-2023 wybudowana zostanie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w części Wielkiej Wsi.

  Są to kolejne zadania realizowane na terenie gminy przez ZEUK Sp. z o.o. mające na celu poprawę funkcjonowania infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

   

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu złożył wniosek w naborze o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

  Przedsięwzięcia dotyczy „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec” w ramach, którego planuje się skanalizować miejscowości Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z przesyłem Belęcin-Tuchorza-Reklin-Siedlec, który częściowo został już zrealizowany w 2018 roku.

  Przewidywany koszt brutto przedsięwzięcia to ponad 18 mln zł, a maksymalny poziom dofinasowania to 63,75% kosztów kwalifikowanych a więc ponad 9 mln zł. Rzeczowa realizacja projektu ma się zakończyć do 06.2021r. a podłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej sieci zostanie zakończone do 2023 roku.


  Budowa kolektora tłocznego Siedlec - Reklin

  dscf1842_(1534859973).jpg

  W dniu 20.08.2018r. Spółka podpisała umowę na realizację inwestycji pn.: Budowa kolektora tłocznego Siedlec-Reklin. Wartość robót objętych umową wynosi 891 508,19 zł brutto. Finansowanie inwestycji odbędzie się ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w formie pożyczki. Wykonawca robót został wybrany w drodze postępowania przetargowego. Termin zakończenia robót nastąpi do dnia 30 listopada 2018r.

  Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wojciechowo- uzupełnienie sieci

  Część inwestycji pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Wojciechowo” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 796/U/400/792/2017 z dnia 19.12.2017r na wsparcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wojciechowo – uzupełnienie sieci”. Kwota przyznanej pożyczki oraz koszt wybudowania kanalizacji to 192 600,00 zł netto.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Siedlcu

  Inwestycji pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siedlec” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach umowy pożyczki nr 461/U/400/904/2016 z dnia 19.12.2016r. Kwota przyznanej pożyczki to 260 000,00 zł netto, natomiast całkowity koszt inwestycji to 261 530,65 zł. netto.

  Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Chobienicach - uzupełnienie sieci

  2.jpg
  Część inwestycji pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków i odcinka sieci wodociągowej w m. Chobienice – w kierunku na Grójec Mały” została sfinansowana ze środków krajowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek od 7:30 do 15:30
  Wtorek od 7:30 do 17:00
  Środa od 7:30 do 15:30
  Czwartek od 7:30 do 15:30
  Piątek od 7:30 do 14:00
  Sobota od 8:00 do 12:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1638691      online: 1
  © 2021 MBEST