Dzisiaj jest 17-04-2024
szukaj
szukaj
logo ZEUK
zamknij

  Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec


  NIP: 923-16-65-135
  REGON 301066285
  KRS 0000327950

  BS SIEDLEC 26966000070005948620000010
  BDO 000062169

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00


   

  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080
  zeuk@siedlec.pl

   


  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

   


  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek 8:00-16:00
  Wtorek 8:00-16:00
  Środa 10:00-18:00
  Czwartek 8:00-16:00
  Piątek 8:00-16:00
  Sobota 10:00-14:00

   

  DLA MIESZKAŃCÓW
  JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

  Podłączenie do sieci wodociągowej/kanalizacyjnej – krok po kroku

  Krok 1 – Zapewnienie dostawy wody/odbioru ścieków


  Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru nieczystości płynnych wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres Zakładu lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o. Zapewnienie wydawane jest bezpłatnie.
  Uzyskane zapewnienie przedkłada się w Urzędzie Gminy Siedlec celem uzyskania decyzji o warunkach zabudowy.


  Pobierz plikwniosek o wydanie zapewnienia

  Krok 2 – Warunki techniczne wykonania przyłącza

  Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie warunków technicznych wraz z niezbędnymi załącznikami należy przesłać na adres Zakładu lub złożyć w Biurze Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o. Warunki techniczne wydawane są bezpłatnie.
  Termin wydania warunków wynosi 21 dni od dnia złożenia wniosku w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej oraz 45 dni od dnia złożenia wniosku w pozostałych przypadkach. Zgodnie z art. 19a ust. 2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 2028 z późn. zm.), w uzasadnionych przypadkach ZEUK Sp. z o.o. może przedłużyć powyższe terminy odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni po uprzednim pisemnym zawiadomieniu Klienta z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia.


  Wniosek o wydanie warunków technicznych

  Krok 3 – Opracowanie planu sytuacyjnego lub projektu przyłącza wod.-kan.

  Na podstawie wydanych przez ZEUK Sp. z o.o. warunków technicznych należy opracować dokumentację projektową, tj:


  1. plan sytuacyjny przyłącza, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 29a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn.zm.), sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (tj. na mapie do celów projektowych), plan sytuacyjny powinien zawierać odpowiednie szkice lub rysunki oraz krótki opis sposobu wykonania robót budowlanych, lub
  2. projekt przyłącza wraz z zagospodarowaniem działki lub terenu, wraz z opisem technicznym, wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, jeżeli przyłącze wykonywane jest w trybie art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1333 z późn.zm.), tj. w przypadku, gdy budowa przyłącza zgłaszana jest do Starostwa Powiatowego.

  Po wykonaniu dokumentacji projektowej należy wystąpić do ZEUK Sp. z o.o. z wnioskiem o jej uzgodnienie załączając 3 egz. dokumentacji projektowej. Uzgodnienie wykonuje się odpłatnie.

   

  Krok 4 – Wykonanie przyłącza wod.-kan.

  Wykonanie przyłącza/y do posesji realizowane są na koszt i staraniem właściciela posesji (Inwestora). Odpłatne wykonanie przyłącza wod.-kan. należy zlecić wg uznania Inwestora:

   

  •    Zakładowi Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. w Siedlcu,
  •    innemu wykonawcy posiadającemu odpowiednie kwalifikacje w tym zakresie.

  Zlecając wykonanie przyłącza przez ZEUK Sp. z o.o. należy złożyć następujące dokumenty :

  1.    Plan sytuacyjny/projekt przyłącza.
  2.    Wypełniony wniosek o wykonanie przyłącza.

   

  Wszystkie nowe podłączenia wodociągowe i kanalizacyjne wykonane przez zewnętrznego wykonawcę należy zgłaszać celem odbioru do ZEUK Sp. o.o. telefonicznie lub osobiście w siedzibie Zakładu.
  Warunkiem niezbędnym do dokonania odbioru jest wykonanie przyłącza/y zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi wydanymi przez ZEUK Sp. z o.o., możliwością stwierdzenia stanu technicznego i faktycznego przebiegu przyłącza/y.
  Przy podpisywaniu protokołu odbioru technicznego Inwestor zobowiązany będzie do podpisania oświadczenia, że przyłącze wody i/lub kanalizacji sanitarnej zostało wybudowane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZEUK Sp. z o.o. , zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz w warunkach posiadania niezbędnych zgód i zezwoleń wynikających z przepisów prawa.


  Protokół odbioru przyłącza jest postawą podpisania umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

   

  Krok 5 – Podpisanie umowy o dostarczenie wody i/lub odprowadzanie ścieków.

  Podpisanie umowy następuje w momencie gdy nieruchomość jest już podłączona do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz gdy został złożony wniosek o podpisanie umowy.


  Wniosek o podpisanie umowy

   

     Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o.

  logo Zbąszyńska 15
  64-212 Siedlec
  tel/fax 068 384 80 80,
  tel. 783 848 080

  Telefon alarmowy: 601 569 738
  PSZOK: 513 313 791
  Deklaracja dostępności

  Biuro Obsługi Klienta ZEUK Sp. z o.o.
  czynne:
  Poniedziałek 7:30 – 15:30
  Wtorek 7:30 – 17:00
  Środa 7:30 – 15:30
  Czwartek 7:30 – 15:30
  Piątek 7:30 – 14:00

  Kasa ZEUK Sp. z o.o.
  czynna:
  Poniedziałek 7:30 – 14:30
  Wtorek 7:30 – 16:30
  Środa 7:30 – 14:30
  Czwartek 7:30 – 14:30
  Piątek 7:30 – 13:30

  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Komunalnych [PSZOK]
  czynny:
  Poniedziałek od 7:30 do 15:30
  Wtorek od 7:30 do 17:00
  Środa od 7:30 do 15:30
  Czwartek od 7:30 do 15:30
  Piątek od 7:30 do 14:00
  Sobota od 8:00 do 12:00
  Copyright © ZEUK. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
  Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
   liczba odwiedzin: 1560325      online: 1
  © 2021 MBEST