ZEUK

Klauzula informacyjna dla klientów

2018-05-29

Treść klauzuli

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o., ul. Zbąszyńska 15, 64-212 Siedlec

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Damian Sarbak iod@presstu.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r, Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XXIV/180/09 z 27 stycznia 2009 roku i Uchwały Nr XXV/187/09 z 24 marca 2009 roku, Prawo wodne, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1688), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną

6) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem (Prawo wodne, Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 1688), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.) i ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.),) jest obligatoryjne


logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969457      online: 1