ZEUK

O naszej firmie

2016-09-05

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. została utworzona w wyniku przekształcenia w drodze likwidacji zakładu budżetowego Zakładu Eksploatacji Urządzeń Komunalnych na podstawie Uchwały Rady Gminy Siedlec Nr XXIV/180/09 z 27 stycznia 2009 roku i Uchwały Nr XXV/187/09 z 24 marca 2009 roku.

Akt notarialny - "Akt założycielski Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością" został podpisany 17.02.2009r.

Dnia 30.03.2009r. został podpisany "Aneks do Aktu Założycielskiego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością".

Dnia 30.03.2009r. została również podpisana w formie aktu notarialnego "Umowa przeniesienia własności nieruchomości".

W dniu 16.04.2009r. Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu spółki do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000327950.

Wysokośc kapitału zakładowego: 19 543 000,00 zł

 

Organy Spółki

1. Zgromadzenie wspólników - Wójt Gminy Siedlec Jacek Kolesiński

 

 

2. Rada Nadzorcza: Marcin Badura, Mariusz Silski, Edward Strzelecki

 

 

 
3. Zarząd Spółki - dwuosobowy - Prezes Zarządu Hieronim Birk
                                           - Członek Zarządu Jacek Piosik

 

Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Zarząd Spółki.

 

 

 

Zakres działalności ZEUK Sp. z o.o.

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,

- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

- zbieranie odpadów,

- gospodarka odpadami,

- transport drogowy towarów,

- roboty związane z budową rurociągów i sieci rozdzielczych,

- wykonywanie instalacji wodnych i kanalizacyjnych.

 

Produkcja i usługi

Działalność podstawową Spółki stanowią:

- zaopatrzenie w wodę,

- odbiór i oczyszczanie ścieków,

- wywóz nieczystości stałych,

- wywóz nieczystości płynnych.

 

Zaopatrzenie w wodę

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o.o. zaopatruje w wodę 26 miejscowości w Gminie Siedlec z ujęć własnych, zlokalizowanych w miejscowościach: Siedlec, Kopanica, Wielka Wieś, Godziszewo i Tuchorza.

Łączna długość sieci wodociągowej eksploatowanej przez ZEUK Sp. z o.o. wynosi 150,5 km a liczba przyłączy wynosi 3837 szt.

 

Odbiór i oczyszczanie ścieków

Skanalizowane całkowicie są miejscowości: Siedlec, Tuchorza, Stara Tuchorza, Kiełpiny, Jażyniec, Żodyń, Nieborza, Wojciechowo, Chobienice, Kopanica, Mała Wieś, i Jaromierz oraz częściowo Grójec Mały, Grójec Wielki i Zakrzewo. Ścieki oczyszczane są na oczyszczalniach w Tuchorzy i Zakrzewie. Dodatkowo ZEUK Sp. z o.o. administruje oczyszczalnią przydomową w miejscowości Karna oraz oczyszczalnią ścieków należącą do Spółdzielni Mieszkaniowej w Chobienicach.

W 2015 roku zamknięto oczyszczalnię ścieków w Siedlcu. Ścieki z Jażyńca, Jaromierza, Małej Wsi, Żodynia, Siedlca, Wojciechowa, Nieborzy, Grójca Małego i Wielkiego kierowane są do oczyszczalni Berzyna (PGK Wolsztyn).

Łączna długość sieci kanalizacyjnej bez przykanalików wynosi 141,7 km a liczba przykanalików - 2124 szt.

Na sieci kanalizacyjnej pracuje łącznie ponad 60 przepompowni ścieków. Łączna ilość oczyszczonych  ścieków z kanalizacji w 2018r. wyniosła 313 tyś m3

 

Wywóz nieczystości stałych

 

 

Wywozem nieczystości stałych objętych jest 100% mieszkańców Gminy Siedlec. Wywozy nieczystości stałych odbywają się na podstawie umowy zawartej ze Związkiem Międzygminnym "OBRA".

 

 

Dodatkowo w porozumieniu ze Związkiem Międzygminnym OBRA ZEUK Sp. z o.o. prowadzi zbiórkę wysegregowanych opakowań plastikowych, artykułów RTV i AGD oraz odpadów wielkogabarytowych w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Siedlec przy ulicy Konwaliowej. 


 

Wywóz nieczystości płynnych

ZEUK Sp. z o.o. zapewni na żądanie wywóz nieczystości płynnych z terenu całej Gminy Siedlec. Wywóz odbywa się na telefoniczne zlecenie.

 

Zatrudnienie

W momencie powstania Spółka zatrudniała 27 osób. Na dzień 31.12.2018 stan zatrudnienia wyniósł 27 osoby.

 

Inwestycje

Spółka realizowała inwestycje ze środków własnych powstałych w wyniku amortyzacji środków trwałych.

 

 

Spółka zgodnie z umową z WFOŚiFW zakończyła w 2017 roku inwestycję pn. "Kompleksowe zagospodarowanie ścieków w zlewni rzeki Obra" zadanie realizowane było ze środków z Funduszu Spójności, Gminy Siedlec oraz własnych.

 

 

 
 
Ważniejsze inwestycje wykonanie w roku 2018
 
- budowa kolektora tłocznego Siedlec-Reklin ma kwotę netto 695 717,30 zł
- budowa kolektora tłocznego z Reklina do Tuchorzy na kwotę netto 1 055 726,30 zł
- budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin-Tuchorza etap I na kwotę netto 406 241,19 zł
 
logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969430      online: 1