ZEUK

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza - Gmina Siedlec

2020-02-24

Zakład Eksploatacji Urządzeń Komunalnych Sp. z o. o. w Siedlcu złożył wniosek w naborze o dofinansowanie projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego konkurs nr RPWP.04.03.01-IZ.00-30-001/18 Oś Priorytetowa 4 Środowisko, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa.

Przedsięwzięcia dotyczy „Rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Tuchorza – Gmina Siedlec” w ramach, którego planuje się skanalizować miejscowości Belęcin, Reklin, Reklinek wraz z przesyłem Belęcin-Tuchorza-Reklin-Siedlec, który częściowo został już zrealizowany w 2018 roku.

Przewidywany koszt brutto przedsięwzięcia to ponad 18 mln zł, a maksymalny poziom dofinasowania to 63,75% kosztów kwalifikowanych a więc ponad 9 mln zł. Rzeczowa realizacja projektu ma się zakończyć do 06.2021r. a podłączenie mieszkańców do nowo wybudowanej sieci zostanie zakończone do 2023 roku.


logo ZEUK
 liczba odwiedzin: 969461      online: 1